Spolupráce

English
Deutsch
Español
Français
български
Čeština
Slovenčina
Dansk
Ελληνικά
Suomi
Magyar
Íslenska
Italiano
Latviešu valoda
Lietuviškai
Nederlands
Português
Română
Slovenščina
Svenska

Chceš pracovat v apartmánech Royal?
Exkluzivní prostøedí Royalu se ti bude líbit a v pøíjemné, uvolnìné atmosféøe se budeš cítit skvìle. Náš dùm navštìvuje mnoho pøíjemných hostù.

To pro tebe znamená:
Nejlepší možnosti pro práci i výši výdìlku.

Nabízíme férové podmínky a u nás tì nebudeme k nièemu nutit a budeš si moci svoji nabídku sestavit podle svých pøedstav.

Nabízíme ti exkluzivní prostory a skuteènì pøátelskou a neobyèejnì uvolnìnou atmosféru, zkrátka perfektní pracovní prostøedí.

Jestli chceš vydìlat peníze a k tomu si užít spoustu zábavy, pøijï k nám a prohlédni si nezávaznì náš dùm.

Chováme se férovì a to èekáme i od tebe.

Pøedpoklady

Tìšíme se, že nám zavoláš.
+49 (0)30 – 857 31 688