SpolupráceChceš pracovat v apartmánech Royal?

Exkluzivní prostøedí Royalu se ti bude líbit a v pøíjemné, uvolnìné atmosféøe se budeš cítit skvìle. Náš dùm navštìvuje mnoho pøíjemných hostù.

To pro tebe znamená:
Nejlepší možnosti pro práci i výši výdìlku.

Nabízíme férové podmínky a u nás tì nebudeme k nièemu nutit a budeš si moci svoji nabídku sestavit podle svých pøedstav.

Nabízíme ti exkluzivní prostory a skuteènì pøátelskou a neobyèejnì uvolnìnou atmosféru, zkrátka perfektní pracovní prostøedí.

Jestli chceš vydìlat peníze a k tomu si užít spoustu zábavy, pøijï k nám a prohlédni si nezávaznì náš dùm.

Chováme se férovì a to èekáme i od tebe.

Pøedpoklady
▪ Je ti minimálnì 18 let
▪ Dennì peèuješ o své tìlo
▪ Chováš se slušnì
▪ Diskrétnost je pro tebe samozøejmostí
▪ Sex s cizími lidmi pro tebe není problém
▪ Pracuješ na volné noze a samostatnì

Tìšíme se, že nám zavoláš.

☎ 030 – 857 31 688